ส้มโอเนื้อสีแดง อนาคตของส้มโอไทย

Leave a comment

ส้มโอนั้นเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และรสชาดเป็นที่ถูกใจชาวต่างชาติ อ่านเพิ่มเติม […]